.

M&M auto s.r.o., Haanova 46A, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO:55157971

1.Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou M&M auto s.r.o., Haanova 46A, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO:55157971, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46974/T (ďalej aj „M&M auto s.r.o.“ alebo „predávajúci“), a právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi odoberajúcimi od M&M auto s.r.o tovar na účely podnikania a nie na účely osobnej spotreby.

1.2. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi M&M auto s.r.o. ako predávajúcim a treťou osobou ako kupujúcim, ktoré sa týkajú kúpy tovaru od spoločnosti M&M auto s.r.o

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného M&M auto s.r.o. uzavretá podľa ustanovení článku 2. týchto VOP.

2.Objednávanie tovaru

2.1. Objednávanie tovaru sa realizuje formou vystavenia objednávky kupujúcim a jej odoslania predávajúcemu, a to e-mailom, prostredníctvom web stránky alebo prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho. Objednávka kupujúceho musí byť akceptovaná predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne.

2.2. Aby mohla byť objednávka akceptovaná, musí obsahovať všetky potrebné údaje:

obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO alebo identifikačné číslo známe v štáte registrácie ak bolo pridelené (v prípade registrácie zahraničnej právnickej alebo fyzickej osoby), telefonický kontakt, adresu dodania a spôsob dodania tovaru v rámci systému, v ktorom tovar objednal, jednoznačnú špecifikáciu tovaru (názov tovaru alebo Part.n.), a požadované množstvo.

2.3. Objednávka kupujúceho sa stáva pre kupujúceho záväznou okamihom jej odoslania, pričom kupujúci nie je oprávnený zrušiť alebo odvolať objednávku po jej akceptácií predávajúcim. Kúpna zmluva vzniká okamihom akceptácie objednávky zo strany predávajúceho.

2.4. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje, že akceptuje výšku cien za tovar a služby, VOP a Reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom v deň potvrdenia objednávky predávajúcim.

3.Dodanie tovaru

3.1. Predávajúci doručí tovar podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností predávajúceho zvyčajne do troch dní, a to spôsobom a na adresu, ktorú určí kupujúci v objednávke. V prípade, že predávajúci si je vedomý možnosti neskoršieho dodania tovaru, upozorní kupujúceho na túto skutočnosť. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si náhradu škody z prípadného omeškania v dodaní tovaru predávajúcim.

3.2. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na adresu dodania, resp. do skladových priestoroch kupujúceho. Súčasťou dodávky nie je inštalácia, montáž a vynášanie tovaru. Tieto služby nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

3.3. Kupujúci je povinný od predávajúceho alebo od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu vyplývajúcom z uzavretej kúpnej zmluvy. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až úplným zaplatení kúpnej ceny tovaru.

3.4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezodkladne odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave tovaru. V prípade prevzatia zjavne poškodeného alebo nefunkčného tovaru je kupujúci povinný postupovať v súlade s platným Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý definuje všetky náležitosti uplatnenia záručných nárokov kupujúceho. Reklamačný poriadok predávajúceho je uvedený na webovej stránke predávajúceho.

3.5. Dodanie tovaru pre kupujúceho môže byť predávajúcim pozastavené v prípade, keď kupujúci má minimálne jednu faktúru po lehote splatnosti dlhšie než 5 dní. V tomto prípade stráca poradie pri všetkých otvorených objednávkach a dodanie tovaru bude predávajúcim uskutočnené až po úhrade všetkých faktúr po lehote splatnosti.

4.Kúpna cena

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu, cenu doplnkových služieb (preprava, dobierka atď.) a príslušnú DPH podľa predávajúcim akceptovanej objednávky, t. j. podľa podmienok uzavretej kúpnej zmluvy. Kúpna cena doplnkových služieb zodpovedá platnému cenníku tovaru a služieb uvedených na webovej stránke predávajúceho.

4.2. V cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky a pod. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej v týchto VOP alebo v kúpnej zmluve nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať všetky bankové poplatky.

5.Platobné podmienky

5.1. Spôsob platby za objednaný tovar závisí od požadovaného spôsobu prepravy tovaru na miesto dodania:

5.2. Platba vopred – platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry a týka sa kupujúcich, ktorí nemajú pridelený kredit alebo je ich kredit momentálne vyčerpaný. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný v prospech kupujúceho. Po úhrade príslušnej zálohovej faktúry je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že zálohová faktúra nie je do 5 pracovných dní od jej vystavenia uhradená, predávajúci objednávku zruší a tovar uvoľní k dispozícii ďalším kupujúcim.

5.3. Platba v hotovosti – kupujúci môže príslušnú faktúru uhradiť v hotovosti v sídle predávajúceho, pričom kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže odmietnuť prijať hotovostnú platbu v prípade, že mu to platná legislatíva neumožňuje.

5.4. Platba realizovaná po dodaní tovaru – v prípade, že kupujúcemu bol pridelený kredit a tento nie je prekročený a zároveň predávajúci neeviduje voči kupujúcemu pohľadávku po splatnosti viac ako 5 dni, kupujúcemu je pri dodaní tovaru vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti podľa akceptovanej objednávky. Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre.

5.5. Dobierka – dodanie tovaru prebieha prostredníctvom kuriérskych alebo poštových služieb, pričom kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu kuriérovi priamo pri prevzatí tovaru.

5.6. Ak osoba oprávnená prevziať zásielku odmietne bez udania dôvodu uhradiť kúpnu cenu a/alebo nie je možné zásielku doručiť (adresát nezastihnutý napriek telefonickým a iným urgenciám, odmietnutie prevzatia atď) je predávajúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 200,00€. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá tým predávajúcemu vznikla.

5.7. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Pri platení kúpnej ceny za objednaný tovar je nevyhnutné uviesť ako variabilný symbol číslo príslušnej faktúry predávajúceho. Ak v dôsledku neuvedenia alebo nesprávneho uvedenia variabilného symbolu dôjde k nesprávnemu zúčtovaniu platby, kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci sa dostáva do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar.

6.Nastavenie kreditu

6.1. Kreditom sa rozumie poskytnutie dodávateľského úveru kupujúcemu, napr. formou odloženej splatnosti faktúr za objednaný tovar. Podmienkou pre pridelenie kreditu je, aby kupujúci zrealizoval počas 3 po sebe idúcich mesiacov minimálne 4 odbery v hodnote presahujúcej spolu 1500€ bez DPH.

6.2. Predávajúci je oprávnený poskytnúť kredit jednotlivým kupujúcim na základe posúdenia celkovej bonity kupujúceho a zaistiť ho zabezpečovacími prostriedkami (odplatné postúpenie pohľadávky, vystavenie zmenky, ručenie, zriadenie a vznik záložného práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam, uznanie dlhu atď.). Výber konkrétneho zabezpečovacieho prostriedku určuje predávajúci. Pridelenie, zmena alebo úplne zrušenie kreditu je plne v kompetencií predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo kupujúcemu neprideliť kredit a to i v prípade splnenia obratových podmienok.

6.3. Dodávky tovaru pre kupujúceho môžu byť predávajúcim pozastavené v prípade, že kupujúci nemá voľný kredit. Kupujúci v tomto prípade nestráca poradie na žiadnu zo svojich objednávok a tovar zostáva rezervovaný pre kupujúceho po dobu 4 pracovných dní. Ak sa kredit neuvoľní do termínu 4 pracovných dní, tovar je uvoľnený pre ďalšieho kupujúceho. Kredit možno uvoľniť jeho navýšením alebo okamžitou úhradou faktúr, ktoré kredit blokujú. Žiadosť o zvýšenie kreditu je kupujúci povinný adresovať zodpovednému zamestnancovi predávajúceho, ktorý kupujúceho informuje o prípadnej zmene kreditu.

6.4. Spôsob dodania tovaru dobierkou je oprávnený použiť kupujúci aj v prípade, že nemá pridelený kredit, avšak záväzky z predošlého obchodovania má uhradené v lehote splatnosti. Spôsob dodania dobierkou nie je možné uplatniť v čase, kedy kupujúci neuhradil svoje záväzky z predošlého obchodovania s predávajúcim alebo bol jeho kredit zablokovaný.

6.5. V súvislosti s pozastavením dodávok z dôvodu plného kreditu a faktúr po splatnosti predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá tým kupujúcemu vznikla.

7.Osobitné podmienky

7.1. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

7.2. Predávajúci je oprávnený započítať akékoľvek aj nesplatné pohľadávky voči pohľadávkam odberateľa. Kupujúci nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho oprávnený postúpiť (alebo inak previesť) akékoľvek práva alebo povinnosti z uzavretých kúpnych zmlúv.

8.Záverečné ustanovenia

8.1. Iné podmienky alebo iné vyhradené práva kupujúceho voči týmto VOP sú platné a účinné len v prípade, ak ich predávajúci písomnou formou, s ohľadom na jednotlivú objednávku kupujúceho výslovne uznal.

8.2. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP alebo kúpnej zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy ani VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto zmluvy.

8.3. Tieto VOP a kúpna zmluva uzavretá na ich základe sa riadia právom Slovenskej republiky. Na rozhodovanie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúcim sa kúpnej zmluvy a VOP sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

8.4. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými. V prípade, ak kupujúci nedoručí predávajúcemu písomné oznámenie, v ktorom výslovne uvedie, že zmenené VOP neakceptuje, platí, že kupujúci sa s VOP riadne oboznámil, bez výhrad s nimi súhlasí a tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

8.5. Podmienky odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Všeobecné obchodné podmienky www.autoprislusenstvo.online pre fyzické osoby nepodnikateľov


(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)
Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť

M&M auto s.r.o., Haanova 46A, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO:55157971, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46974/T (ďalej len ako „predávajúci“).
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

1. Tovar je možné objednať v katalógu na webových stránkach www.autoprislusenstvo.online, alebo pomocou obchodníka (Po – Pia: 8:30 – 17:00).

2. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:
Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.

3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.

5. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme do troch pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní, o presnom dni expedície a dodaní tovaru vás budeme informovať e-mailom.

6. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov uvedeným v GDPR.

7. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa: a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

9. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese obchodného oddelenia spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

10. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

11. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Helpo. s.r.o., Nitrianska 1837/5, 921 01 Piešťany. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

12. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

13. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

14. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

15. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

16. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

17. Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného
spotrebiteľa,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný
obal bol po dodaní porušený,
e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale,
ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ
vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

18. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a) platba v hotovosti do 5.000 EUR pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste, 0 EUR,
b) platba vopred bankovým prevodom, 0 EUR,
c) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), 0 EUR,
d) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca), 1,50 EUR,
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúka predávajúci bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu

19. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

20. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky a zistení vady a to nahlásením na obchod@prvapomoc.online. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

21. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

22. Body 8. až 16. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

23. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Helpo. s.r.o., Nitrianska 1837/5, 921 01 Piešťany, IČO: 53123816 je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

24. Osobné údaje a ich ochrana
24.1 Osobné údaje kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, sú spracované v súlade s platnou právnou úpravou. Informačná povinnosť predávajúceho je plnená v rámci zásad ochrany osobných údajov.
24.2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.

25. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať v spodnej časti textu správy.

26. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

27. Predávajúci vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia určeného k ekologickej likvidácii zakúpeného u Predávajúceho. Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať použité elektrozariadenie na mieste určenom Predávajúcim k spätnému odberu alebo oddelenému zberu. Predávajúci môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, z ktorého pochádza, obsahuje odpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.

28. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

29. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

30. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2020 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.